Regulamin dodawania opinii na stronie

Regulamin dodawania opinii 

 

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 21 lutego 2024 roku

Niniejszy regulamin (dalej: regulamin) określa zasady świadczenia usługi elektronicznej,
tj. zamieszczania opinii użytkowników na temat produktów będących w ofercie Izabeli Ślusarczyk, sprzedawcy reprezentującego firmę PLAST-DACH Adam Ślusarczyk (dalej jako sprzedawca). Działalność gospodarcza PLAST-DACH Adam Ślusarczyk prowadzona jest przez Adama Ślusarczyk pod adresem ul. Słowackiego 102, 32-400 Myślenice.

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 • Opinią w rozumieniu niniejszego regulaminu są wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez sprzedawcę Izabelę Ślusarczyk w sklepie www.izidieta.pl mailowo pod adresem: gabinet.izidieta@gmail.com w Google Maps po wyszukaniu miejsca: Dietetyk Izabela Ślusarczyk oraz w mediach społecznościowych (Instagram) prowadzonych przez Izabelę Ślusarczyk pod nickiem: izi_dieta. 
 • Opinię na temat produktów będących w ofercie www.izidieta.pl może dodać każdy użytkownik serwisu, tj. również użytkownik, który nie dokonał zakupu produktu.
 • Produktem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (dalej: produkt).
 • Użytkownik przesyłając opinię o produkcie/ach akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 • Opinią użytkownika jest fragment informacji (wypowiedź) umieszczony przez niego w sklepie www.izidieta.pl, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi (dalej: opinia).
 • Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z możliwości dodawania opinii było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające dodawanie opinii, to przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta z włączoną obsługą języka JavaScript oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 • W celu dodawania opinii w sklepie www.izidieta.pl konieczne jest posiadanie przez użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Opinie pochodzą w szczególności od klientów, którzy dokonali zakupu produktu,  osób, które otrzymały produkt nieodpłatnie oraz osób, które korzystały z produktu w ramach współpracy (m.in. na podstawie umowy cywilnoprawnej).
 • Rezygnacja z usługi zamieszczania opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez klienta marki PLAST-DACH Adam Ślusarczyk

 

 • 2 Zasady publikowania Opinii

 

 • Aby opinia mogła być opublikowana przez sprzedawcę powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 • W celu opublikowania opinii użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:
 • ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu,
 • oznaczenie użytkownika (imię lub nick),
 • adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu),
 • treść opinii

a następnie oświadczyć, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzający dodanie opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.

 • Opinia nadesłana przez użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji przez sprzedawcę pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.  Sprzedawca jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanej opinii. Decyzja o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanej opinii następuje w terminie do 14 dni roboczych liczonych od momentu przesłania opinii przez użytkownika. O odrzuceniu opinii użytkownik jest informowany w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w formularzu dodawania opinii, wraz z podaniem przyczyny odrzucenia opinii. Użytkownik ma możliwość ponownego umieszczenia opinii spełniającej warunki niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w sklepie www.izidieta.pl.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku gdy:
 • jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
 • narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
 • zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
 • zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż marka (…), w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,
 • zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
 • nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,
 • zawiera treści o charakterze spamu,
 • jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,
 • jest Opinią spełniającą kryteria wskazane w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 • Sprzedawca umożliwia dostęp do wystawionych opinii o produktach.
 • Treści Opinii Użytkowników mogą być też udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 • W sklepie oraz w mediach społecznościowych publikowane są wszystkie opinie spełniające warunki niniejszego regulaminu – zarówno pozytywne jak i negatywne.
 • Ocena Użytkowników dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Użytkowników przyznawanych za kluczowe cechy produktu zgodnie z § 2 ust. 3 lit. a Regulaminu. Oceny poszczególnych cech mają jednakową wagę przy wyliczaniu średniej. Średnia nie uwzględnia Opinii, co do których odmówiono publikacji na podstawie kryteriów wskazanych w § 2 niniejszego regulaminu.
 • Możliwość pozostawienia opinii ogranicza się do umieszczenia tekstu, tj. użytkownik nie może dodawać m.in. plików graficznych czy multimedialnych.
 •  Sprzedawca zapewnia poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu weryfikacji opinii, że opinie publikowane w sklepie oraz w mediach społecznościowych pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli od sprzedawcy Izabeli Ślusarczyk.
 • Opinie publikowane  w sklepie oraz mediach społecznościowych i Mapach Google nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy konsumentem a sprzedawcą.

 • 3 System weryfikacji opinii

 

Krok #1: Opinie dodawane przez użytkowników za pośrednictwem ogólnodostępnego formularza dodawania opinii widocznego przy poszczególnych produktach sprzedawanych w sklepie  weryfikuje się pod kątem tego czy opinia pochodzi od Użytkownika, który używał produktu lub go nabył poza sklepem. 

 

Krok #2: Sprzedawca weryfikuje czy dane  podane podczas dodawania opinii (m.in. imię, nazwisko, adres e-mail) są zgodne z danymi (tj. imię, nazwisko, adres e-mail) użytym do zakupu w sklepie opiniowanego produktu (tj. czy dane te zostały użyte w procesie składania zamówienia).

 

Krok #3: Sprzedawca weryfikuje czy opinia jest zgodna z niniejszym regulaminem.

 

Krok #4: Sprzedawca samodzielnie publikuje sprawdzone (zweryfikowane) opinie w prowadzonym sklepie internetowym poprzez zatwierdzenie opinii w systemie.

 

Krok #5: Jeżeli sprzedawca będzie posiadał wątpliwości co do wystawionej opinii zwraca się do konsumenta, który przesłał opinię do publikacji o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go kupił.

 

Weryfikacja opinii umieszczonych na Instagramie:

 

Krok #1: Użytkownicy serwisu Instagram mogą samodzielnie opublikować opinię o produktach sklepu www.izidieta.pl pod postami reklamującymi produkty lub w wiadomościach prywatnych.

 

Krok #2: Wszystkie opinie publikowane na Instagramie są weryfikowane pod kątem zgodności z niniejszym regulaminem. Weryfikacja następuje poprzez zestawienie danych osoby wystawiających opinię z danymi dotyczącymi zamówienia dokonanego w sklepie.

 

Krok #3: Jeżeli sprzedawca nie ustali, że konsument, który wydał opinię używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia opinii. Jeżeli nie da się usunąć opinii za pomocą dostępnych w serwisie funkcjonalności sprzedawca dodaje komentarz pod opinią wskazując, że wydana opinia nie została wydana przez konsumenta, który używał danego produktu lub go nabył od sprzedawcy.

 

Krok #4 Sprzedawca samodzielnie publikuje opinie, które otrzymuje od konsumentów na Instagramie poprzez publikację na Instagram stories samodzielnie stworzonych grafik na podstawie otrzymanych opinii w wiadomościach prywatnych.

 


 • 4 Prawa autorskie

 

 • Użytkownik publikujący opinię udziela sprzedawcy nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez sprzedawcę wszelkich zamieszczonych przez niego w sklepie oraz w mediach społecznościowych.
 • W ramach udzielonej licencji sprzedawcy otrzymuje prawo do:
 • rozpowszechniania opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlenie i republikację,
 • utrwalanie i zwielokrotnianie opinii – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.
 • W ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie opinii w dowolnych częściach, udzielanie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji i reklamy produktów i sklepu. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia sprzedawcę, że opinia jest autorska oraz jest wynikiem własnej intelektualnej pracy użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw.

 • 5 Odpowiedzialność użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego opinii
 • Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści.
 • Użytkownik oświadcza, że:
 • jego opinia nie narusza zasad opisanych w regulaminie;
 • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów i/lub praw pokrewnych do przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
 • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych użytkowników oraz sprzedawcę jak również upoważnia sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;
 • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Zabronione jest udostępnianie za pośrednictwem usługi treści sprzecznych z prawem, w tym zwłaszcza takich, które mogłyby:
 • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe) czy też prezentować inne osoby w niekorzystnym świetle;
 • pozostawać w sprzeczności z interesem sprzedawcy, tj. stanowić treści o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
 • naruszać w inny sposób postanowienia regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 • 6 Zgłaszanie naruszenia praw
 • W przypadku, gdy użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w sklepie narusza jej prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 • Sprzedawca powiadomiona o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z sklepie treści będących przyczyną naruszenia.

 

 • 7 Reklamacje

 

 • Użytkownik może zgłosić sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usługi dodawania opinii w sklepie lub mediach społecznościowych. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: gabinet.izidieta@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Słowackiego 102, 32-400 Myślenice.

W zgłoszeniu reklamacyjnym użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

 • Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.
 • Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
 • Zasady dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 • Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 • 8 Postanowienia końcowe
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym Opinię pod pozostawionym adresem e-mail.
 • Zarówno użytkownik, jak i sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 • Użytkownik, który skorzystał z usługi dodawania opinii w sklepie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do sprzedawcy stosownego oświadczenia woli przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się sprzedawcy z oświadczeniem woli Użytkownika.
 • Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie poprzez wysłanie do użytkownika stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika podczas dodawania opinii w sklepie. Wypowiedzenie umowy może mieć miejsce w przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, że opinia narusza postanowienia § 2 niniejszego regulaminu lub w sytuacji gdy otrzyma powiadomienie, o którym mowa w § 6 niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin obejmuje całość uregulowań dotyczących usługi dodawania Opinii i stanowi uzupełnienie treści zawartych w Regulaminie sklepu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowego regulaminu, przy czym nowy regulamin będzie miał zastosowanie wyłącznie do umów o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie zawartych po jego wprowadzeniu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie zawarte przed wprowadzeniem nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia danej umowy o świadczenie usługi dodawania opinii w sklepie. O zmianie regulaminu sprzedawca poinformuje za pośrednictwem sklepu/mediów społecznościowych.Shopping Cart
Scroll to Top
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner