Regulamin sklepu

Regulamin, który właśnie czytasz stanowi uporządkowane zasady funkcjonowania Strony Internetowej https://izidieta.pl. Znajdziesz w nim min. ogólne zasady zawierania umów za pośrednictwem strony, zasady współpracy, a także informacje dotyczące odstępowania od umowy i składania reklamacji.

Wszelkie usługi i produkty do których dostęp możliwy jest za pośrednictwem niniejszej Strony Internetowej są świadczone i dostarczone przez dietetyka Izabelę Ślusarczyk reprezentującego PLAST-DACH Adam Ślusarczyk.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących treści Regulaminu i informacji dostępnych na Stronie Internetowej, skontaktuj się ze mną: gabinet.izidieta@gmail.com, tel. +48 604 290 280.

Informacje znajdujące się na stronie https://izidieta.pl i w poniższym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a zaproszenie do zawarcia umowy.

Dla Twojej wygody poniższa tabela wskaże Ci, gdzie znajdziesz informacje, które jestem zobowiązana Ci przekazać przed zawarciem umowy zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 8 i 12 ustawy o prawach konsumenta („p.k.”).

Podstawa prawna
z p.k.

Obowiązek informacyjny

Właściwe postanowienie Regulaminu

Art. 8 pkt 1,

Art. 12 pkt 1

Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem

Opis produktu lub usługi znajdujący się na stronie internetowej,  pkt 6 – 9 Regulaminu

Art. 8 pkt 2,

Art. 12 pkt 2

Dane identyfikujące, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

Adam Ślusarczyk prowadzący działalność pod firmą PLAST-DACH Adam Ślusarczyk, NIP: 6810001336, adres: ul. Słowackiego 102, 32-400 Myślenice

pkt 2 Regulaminu

Art. 8 pkt 2,

Art. 12 pkt 3 i 4

Adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą; adresie pod którym konsument może składać reklamacje

Telefonicznie: +48 604 290 280

E-mailowo: gabinet.izidieta@gmail.com

Listownie: ul. Słowackiego 102, 32-400 Myślenice

pkt 2 Regulaminu

Art. 8 pkt 3,

Art. 12 pkt 4

Łączna cena lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

Cena jest wyświetlana przy opisie Produktu. Nie przewiduję żadnych dodatkowych opłat za dostarczane produkty i usługi. Należy się jednak liczyć z ewentualnym kosztem zaleconych przez dietetyka badań.

W przypadku indywidualnych przypadków współpracy uzgodnionych między Dietetykiem a Klientem, które nie są przedstawiane na Stronie Internetowej (np. zintensyfikowana współpraca, usługi dla par), cena będzie ustalana indywidualnie.

pkt 5-9 Regulaminu

Art. 12 pkt 7

Sposób i termin zapłaty

Przy dokonywaniu Zamówienia lub w terminie uzgodnionym z Dietetykiem

pkt 5 ust. 7 lit. h, pkt 5 ust. 13 i 14 Regulaminu

Art. 8 pkt 4,

Art. 12 pkt 8

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

Produkty takie jak E-booki, nagrania webinarów, dostęp do aplikacji zostaną Ci dostarczone niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia. W przypadku czynnego uczestnictwa w webinarach, termin będzie ustalony odgórnie, a w przypadku konsultacji lub badań ustalimy go wspólnie w zależności od dostępnych terminów.

pkt 6-9 Regulaminu

Sposób reklamacji określa pkt 11 Regulaminu

Art. 12 pkt 9

Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także udostępnienie wzoru formularza odstąpienia od umowy;

pkt 9 ust. 6, pkt 11 Regulaminu i wzór formularza dołączony do Regulaminu

Art. 12 pkt 10

Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu towarów, jeżeli ze względu na swój charakter towaru te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

Nie dotyczy.

Jednakże w przypadku odstąpienia od Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot płatności za świadczenia spełnione do momentu odstąpienia (pkt 12 ust. 3 Regulaminu).

Art. 12 pkt 11

Obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2;

pkt 5 ust. 16, pkt 7 ust. 13, pkt 12 ust. 3 Regulaminu

Art. 12 pkt 12

Brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

pkt 12 ust. 1 Regulaminu

Art. 8 pkt 5,

Art. 12 pkt 13

Przewidziana przez prawo odpowiedzialność przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową;

pkt 10 -11 Regulaminu

Art. 8 pkt 6,

Art. 12 pkt 14

Istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

Nie dotyczy.

pkt 10 Regulaminu

Art. 12 pkt 15

Kodeks dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

Nie dotyczy.

Art. 8 pkt 7,

Art. 12 pkt 16 i 17

Czas trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy; minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

Do momentu dostarczenia Produktu lub zrealizowania świadczenia (np. zakończenia konsultacji, zakończenia webinaru, zakończenia współpracy). W uzasadnionych prawnie lub faktycznie przypadkach zarówno Klient, jak i Dietetyk ma prawo odstąpić od umowy lub ją wypowiedzieć. W przypadku Aplikacji, Klient ma do wyboru opcje abonamentowe. Przedłużenie abonamentu wymaga podjęcia działań ze strony Klienta (brak automatycznego przedłużenia).

pkt 5 ust. 15, pkt 7 ust. 11 – 15 , pkt 8 ust. 11-12, 15, pkt 9 ust.6-7 Regulaminu

Art. 12 pkt 18

Wysokość i sposób złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

Nie dotyczy.

Art. 8 pkt 8,

Art. 12 pkt 19

Funkcjonalność towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;

Funkcjonalność usługi cyfrowej odnosi się do zakresu możliwości, opcji, narzędzi i cech, które usługa cyfrowa (np. udział w webinarze, dostęp do aplikacji) oferuje klientom. Opis funkcjonalności znajduje się w opisie Produktu (usługi).

Art. 8 ust. 9

Art. 12 ust.  20

Mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych

pkt 4 ust. 1 Regulaminu

Art. 12 ust. 21

Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procesów.

pkt 11 i 15 Regulaminu

 

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące definicje poniższych terminów.

1. Abonament – dostępne formuły abonamentowe dostępu do Aplikacji.

2. Aplikacja – Aplikacja Alloweat, czyli zewnętrzne oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej dostarczane przez Utrition, zapewniająca dodatkowe funkcjonalności przy świadczeniu usług przez Dietetyka.

3. Cena – wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Dietetykowi z tytułu zawartej Umowy. Wszystkie podane w Sklepie ceny są cenami brutto.

4. Cena promocyjna – Cena Produktu w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem Promocji.

5. Dietetyk – Adam Ślusarczyk prowadzący działalność pod firmą PLAST-DACH Adam Ślusarczyk, NIP: 6810001336, adres: ul. Słowackiego 102, 32-400 Myślenice, w którego imieniu działa Izabela Ślusarczyk.

6. Dystrybutor Aplikacji – App Store (dla systemu operacyjnego iOS), Google Play (dla systemu operacyjnego Android) i AppGallery.

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

8. Formularz Zamówienia – formularz służący do złożenia zamówienia na Produkty.

9. Kalendarz – system rezerwacji terminu Konsultacji udostępniony Klientowi podczas wypełniania Formularza Zamówienia.

10. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Produktów lub korzysta z Usługi Elektronicznej. 

11. k.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. Zm.).

12. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z Dietetykiem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, czyli osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu lub korzysta z usługi Elektronicznej, kiedy z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego w oparciu o dane o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG.

13. Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Klientowi wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów, wprowadzenie kodów rabatowych, oraz złożenie Zamówienia. Dodanie Produktów do Koszyka nie stanowi ich rezerwacji.

14. Produkt – Treści cyfrowe, Usługi cyfrowe lub usługi będąca przedmiotem Umowy. Szczegółowy opis Produktu oraz jego Cena są dostępne na podstronie Strony Internetowej przy prezentowanych Produktach.

15. Promocja – szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Dietetyka w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Dietetyka zasadach, np. obniżenie ceny Produktu, kody rabatowe.

16. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu lub korzysta z Usługi Elektronicznej, kiedy z treści Umowy wynika, że Umowa ta jest bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

17. Regulamin – Niniejszy dokument.

18. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://izidieta.pl pod zakładką „Współpraca”, umożliwiający dodanie Produktów do Koszyka i złożenie Zamówienia.

19. Strona Internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem https://izidieta.pl.

20. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

21. Umowa – umowa sprzedaży lub świadczenia usług zawierana pomiędzy Dietetykiem a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

22. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na wytwarzaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych (np. konsultacja dietetyczna on-line, dostęp do aplikacji Alloweat).

23. Usługa Elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Dietetyk na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 

24. Utrition – Utrition Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26 20-213 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000835147, NIP: 9462696354, REGON: 38582983000000, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00zł, dostawca Aplikacji Alloweat.

25. p.k. – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

26. p.a. – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

27. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów..

2. Kontakt

1. Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny Dietetyka: ul. Słowackiego 102, 32-400 Myślenice

Adres e-mail Dietetyka: gabinet.izidieta@gmail.com

Nr kontaktowy: + 48 604 290 280

2. Numer rachunku bankowego Dietetyka: 04 1090 1665 0000 0001 1913 2535

3. Dietetyk udziela odpowiedzi na wiadomości w Dni robocze zgodnie z kolejnością wpływu.

3. Postanowienia ogólne

1. Za pośrednictwem Strony Internetowej, Dietetyk świadczy na rzecz Klienta określone Usługi Elektroniczne. Ponadto Klient może zawrzeć Dietetykiem Umowę, której przedmiotem może być w szczególności:

a. świadczenie usług (np. stacjonarne konsultacje, wykonanie badań);

b. dostarczenie Treści cyfrowych (np. e-booków, planów dietetycznych, nagrań i materiałów z webinarów);

c. świadczenie Usług cyfrowych (np. konsultacji on-line, szkoleń).

2. Klient jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy. W przypadku, jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien składać Zamówienia.

4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do pełnego korzystania ze Strony Internetowej Klient nie potrzebuje specjalnego sprzętu czy oprogramowania. Niezbędne jednak są:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu o minimalnej prędkości 5 Mb/s,

b. skonfigurowana i aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz JaVaScript (np. Google Chrome, Opera, Internet Explorer),

c. skonfigurowane i aktywne konto e-mail,

d. w przypadku załączników poczty elektronicznej, a także Treści cyfrowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności: pdf., doc., docx., jpg., mp4.

e. w przypadku korzystania z Usług cyfrowych – mikrofon i kamera skonfigurowane z urządzeniem;

f. w przypadku korzystania z Aplikacji – urządzenie mobilne z dostępem do App Store (dla systemu operacyjnego iOS), Google Play (dla systemu operacyjnego Android) i AppGallery, skąd Klient pobiera Aplikację Alloweat.

2. Zakresem Umowy nie jest dostarczenie przez Dietetyka urządzeń, ani oprogramowań wskazanych w powyższym ustępie.

3. Korzystanie z Usług cyfrowych i Usług Elektronicznych, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem polegającym na ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Dietetykiem a Klientem. Dietetyk ze swojej strony zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń Klient również powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

4. Klient jest zobowiązany do:

a. niedostarczania podczas korzystania ze Strony Internetowej treści o charakterze bezprawnym,

b. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Stronę Internetową w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, zgodny jej przeznaczeniem, przepisami prawa i Regulaminem,

c. niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści znajdujących się na Stronie Internetowej w szczególności Cen lub opisów Produktów,

d. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach, jak i w trakcie współpracy z Dietetykiem wyłącznie prawdziwych i aktualnych, jak i niezwłocznego ich aktualizowania, jeśli jest to uzasadnione treścią zawartej Umowy,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Strony Internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na Stronie Internetowej Dietetyk podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki celu weryfikacji, czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Produktów. Weryfikacja opinii odbywa się przez bezpośredni kontakt z osobą, która je wystawiła. Wystawienie opinii jest zawsze dobrowolne. Publikacja opinii następuje za zgodą osoby, która ją napisała. Opinie odnośnie Dietetyka są gromadzone również na serwisach zewnętrznych stosujących własne systemy weryfikacji.

6. Do Usług Elektronicznych świadczonych bezpłatnie przez Dietetyk 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu na rzecz Klienta należą:

a. Usługa udostępniania Klientom treści na Stronie Internetowej;

b. Usługa korzystania przez Klientów ze Sklepu i Koszyka;

c. Usługa prowadzenia Konta na Stronie Internetowej dostępna po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Założenie Konta jest możliwe również podczas składania Zamówienia. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. Założenie Konta umożliwia dostęp do wielu dodatkowych funkcjonalności, w tym historii Zamówień;

d. Usługa uzyskania dostępu i korzystania z Aplikacji Alloweat na zasadach określonych w pkt 8 Regulaminu;

e. Usługa Newsletter polegająca na możliwości otrzymywania od Dietetyka informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

7. Dietetyk podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania Strony Internetowej, w tym Sklepu.

8. Klient powinien poinformować Dietetyka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony Internetowej, które może zgłosić na adres kontaktowy wskazany w pkt 2 Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do kontaktu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego paragrafu, Dietetyk może natychmiastowo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych.

5. Składanie Zamówienia i zawarcie Umowy

1. Informacje o Produktach podane na podstronach Strony Internetowej, w szczególności ich opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu np. art. 71 k.c.

2. Opis, cena Produktu, a także podmiot, z którym zawarta zostanie Umowa (zgodnie z definicją Dietetyka wskazaną w pkt 1 Regulaminu), znajdują się na podstronach Strony Internetowej.

3. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek (cena brutto). Produkty są prezentowane w cenach regularnych lub promocyjnych. Cena wskazywana przez Dietetyka obok Ceny regularnej lub promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

4. Produkty mogą ponadto być prezentowane w ramach przedsprzedaży lub Promocji, których warunki określają odrębne regulaminy. Promocje nie łączą się, chyba że co innego wynika z odrębne regulaminu Promocji.

5. Klient składa Zamówienie w formie elektronicznej przez Formularz Zamówień. Złożone Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

6. Dietetyk oferuje następujące możliwości składania Zamówień:

a. Po zalogowaniu się na swoje Konto (po uprzedniej rejestracji);

b. Po podaniu niezbędnych danych osobowych bez dokonywania rejestracji.

7. Aby złożyć Zamówienie Klient powinien:

a. na podstronie danego Produktu kliknąć opcję „Dodaj do koszyka”,

b. wpisać i wykorzystać ewentualny kupon rabatowy

c. kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”, (lub równoznaczny)

d. wypełnić Formularz Zamówienia przez podanie niezbędnych danych,

e. wybrać sposób płatności,

f. zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu oraz w przypadku Konsumentów złożyć oświadczenia, o którym mowa w pkt 12 Regulaminu,

g. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny),

h. dokonać płatności za przedmiot Zamówienia zgodnie z wybraną metodą,

i. w przypadku konsultacji dietetycznej – zarezerwować dostępny termin spotkania (stacjonarnie lub on-line według dostępności).

8. Po złożeniu Zamówienia Dietetyk wyśle na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania Zamówienia. Potwierdzenie takie nie jest jednak równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta.

9. Oferta złożona w postaci elektronicznej jest wiążąca, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Dietetyk prześle potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Stanowi ono oświadczenie Dietetyka o przyjęciu oferty Klienta, co jest jednoznaczne z zawarciem Umowy. Od tej pory cena i opis Produktu stają się wiążące dla Stron.

10. Ww. potwierdzenia zostaną przesłane Klientowi na adres e-mail podany w Formularzu Zamówienia. W przypadku braku otrzymania potwierdzeń należy w pierwszej kolejności zweryfikować folder „Spam” w swojej skrzynce odbiorczej, a następnie skontaktować się z Dietetykiem na adres kontaktowy wskazany w pkt 2 Regulaminu.

11. Jeśli Klient dokonał przedpłaty z góry na poczet Zamówienia, a Dietetyk go nie potwierdzi, wszelkie uiszczone za Zamówienie płatności zostaną zwrócone Klientowi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że wyraźnie zgodzi się lub wskazał na inny sposób zwrotu.

12. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy.

13. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dietetykiem, Zamówienie może zostać złożone drogą mailową, bądź telefonicznie. Wówczas płatność powinna zostać zrealizowana przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek wskazany przez Dietetyka.

14. Dietetyk informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. Uregulowanie płatności oznacza wpływ środków na konto Sprzedawcy albo otrzymanie potwierdzenia od operatora płatności, a nie moment samego zlecenia płatności.

15. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie wyraźnie uzgodnionym między Stronami, Dietetyk, może odstąpić od Umowy (anulować Zamówienie) w terminie 2 miesięcy od złożenia Zamówienia.

16. Jeżeli po złożeniu Zamówienia Klient chce odstąpić od Umowy może w tym celu skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 12 Regulaminu. W przypadku konsultacji i webinariów może także odstąpić od Umowy w przewidzianych w pkt 7 ust. 11-12 i pkt 9 ust.6 Regulaminu terminach bez ponoszenia żadnych kosztów. W przypadku uchybienia temu terminowi, Klient może być zobowiązany do zapłaty za czynności dotychczas wykonane przez Dietetyka na poczet Zamówienia (takie jak: analiza badań i przygotowanie się Dietetyka do Konsultacji).

6. Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe

1. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszą się do Produktów będących (lub których elementem są) Treściami cyfrowymi lub Usługami cyfrowymi. Produkty takie zawierają treści edukacyjne związane ze zdrowiem, dietetyką, lub stanowią zindywidualizowane treści zdrowotno-profilaktyczne. Są to przykładowo: e-booki, konsultacje on-line, webinary, zalecenia pdf dostarczane Klientowi po konsultacji, dostęp do aplikacji Alloweat.

2. Dietetyk udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta (realizacja Zamówienia). Następuje to przez przekazanie Klientowi danych umożliwiających indywidulany dostęp do tych Produktów lub bezpośrednie wysłanie tych Produktów na podany przez Klienta adres e-mail.

3. Wszystkie Usługi cyfrowe i Treści cyfrowe prezentowane są na Stronie Internetowej. Dostęp do przedmiotu Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy, chyba że inaczej wskazano w opisie tego Produktu (np. określony termin konsultacji, webinaru).

4. Z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do pobrania materiałów, lub przesłania materiałów na adres e-mail Klienta, przedmiot Zamówienia uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

5. Korzystanie z Treści cyfrowych i Usług cyfrowych jest możliwe po spełnieniu niniejszych minimalnych wymogów na urządzeniach końcowych Klienta:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu o minimalnej prędkości 5 Mb/s;

b. skonfigurowana i aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies oraz JaVa Script (np. Google Chrome, Opera, Internet Explorer);

c. skonfigurowane i aktywne konto e-mail;

d. w przypadku załączników poczty elektronicznej, a także Treści cyfrowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności: pdf., doc., docx., jpg., mp4;

e. w przypadku korzystania z Usług cyfrowych – mikrofon i kamera skonfigurowane z urządzeniem;

f. w przypadku korzystania z Aplikacji – urządzenie mobilne z dostępem do App Store (dla systemu operacyjnego iOS), Google Play (dla systemu operacyjnego Android) i AppGallery, skąd Klient pobiera Aplikację Alloweat.

7. Konsultacja

1. Warianty i dostępne terminy konsultacji dietetycznych są prezentowane na Stronie Internetowej. Szczegółowy zakres konkretnego rodzaju konsultacji, informacje o osobie prowadzącej konsultację (Dietetyka), jak i ogólne zasady współpracy Klienta z dietetykiem, zostały określone w opisie poszczególnych konsultacji oraz w zakładce „Pytania i odpowiedzi”).

2. Dietetyk przeprowadza konsultacje:

a. on-line – za pośrednictwem aplikacji webowej Google Meet lub innej ustalonej miedzy Stronami (link do spotkania przesyła dietetyk na minimum 30 minut przez planowanym spotkaniem);

b. stacjonarnie – pod adresem Słowackiego 102, 32-400 Myślenice

3. W przypadku konsultacji dietetycznej połączonej z analizą składu ciała, konsultacja może się odbyć wyłącznie stacjonarnie siedzibie Dietetyka, tj. Słowackiego 102, 32-400 Myślenice.

4. Szczegółowe instrukcje dotyczące właściwego przygotowania zawarto w opisie poszczególnych konsultacji.

5. Cena za konsultację nie obejmuje kosztów dodatkowych, w tym przede wszystkim zalecanych przez Dietetyk badań.

6. Klient po zawarciu Umowy w ciągu 48h otrzymuje na podany w Formularzu Zamówienia adres e-mail instrukcje przygotowania do spotkania, a także szczegółowe informacje, które należy dostarczyć Dietetykowi na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem konsultacji. (w tym np. wywiad żywieniowy i zalecone przez dietetyka badania). W celu wyjaśnienia wątpliwości odnośnie przesłanych przez Dietetyk instrukcji i informacji, należy kontaktować się z Dietetykiem mailowo pod adresem wskazanym pkt 2 Regulaminu.

7. Dietetyk nie udziela dodatkowych mailowych konsultacji dietetycznych przed spotkaniem.

8. Klient przyjmuje do wiadomości, że niedostarczenie informacji w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej może wpłynąć negatywnie na jakość usług. Chcąc uniknąć takiej sytuacji w przypadku spóźnionego dostarczenia informacji lub w ogóle ich braku, Dietetyk może zaproponować inny termin spotkania. Przewidywane spóźnienia w dostarczeniu informacji należy zgłosić wcześniej na adres e-mail dietetyka.

9. W trakcie konsultacji, jak i w wyjątkowych przypadkach przed konsultacją, Dietetyk może także zlecić dodatkowe badania (ponad standardowe) w celu dokonania dokładnej analizy stanu zdrowia i w sytuacji podejrzenia chorób w związku z dolegliwościami prezentowanymi przez Klienta. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami, których wysokość jest zależna od przypadku i które Klient ponosi we własnym zakresie.

10. Dietetyk zobowiązuje się do przeprowadzenia spotkania z Klientem w ramach konkretnej konsultacji w terminie zarezerwowanym przez Klienta w Kalendarzu lub mailowo.

11. Dietetyk może odmówić przeprowadzenia spotkania w określonym terminie, gdy nie będzie się ono mogło odbyć z przyczyn losowych (np. choroba Dietetyka). Klient zostanie o takim przypadku powiadomiony e-mailowo lub telefonicznie. Strony podejmą wspólne starania w celu ustalenia innego dogodnego terminu spotkania. W takim wypadku Strony będą mogły także rozwiązać Umowę, której przedmiotem jest konsultacja.

12. W przypadku potrzeby zmiany terminu umówionej konsultacji, Klient powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt Dietetykowi najpóźniej w terminie 24h przed umówionym terminem spotkania. Strony podejmą wspólne starania w celu ustalenia innego dogodnego terminu spotkania.

13. W sytuacji niezachowania terminu określonego w ust. 12 powyżej lub nieobecności Klienta na spotkaniu w umówionym terminie bez odpowiedniego uprzedzenia, Dietetyk dokona zwrotu Klientowi 65% uiszczonej opłaty. Pozostałe 35% wpłaconej kwoty zostanie zatrzymane jako wynagrodzenie za usługi już wykonane przez Dietetyka (w tym: przygotowanie się do konsultacji, analiza badań). W sytuacjach losowych (niezależnych od Klienta) istnieje możliwość przesunięcia terminu konsultacji, mimo uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 12 powyżej. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z Dietetykiem w celu uzgodnienia nowego terminu spotkania.

14. Spóźnienie się na umówione spotkanie, ze względu na umówione przez Dietetyka terminy konsultacji z innymi Klientami, może spowodować, że nie wszystkie elementy konsultacji zostaną spełnione.

15. W przypadku braku współpracy Klienta z Dietetykiem, w tym w szczególności nie dostarczania Dietetykowi informacji potrzebnych do wykonania usług, notorycznych i nieusprawiedliwionych nieobecności Klienta w umówionych terminach spotkań bez wcześniejszego przesunięcia terminu wizyt Dietetyk może wypowiedzieć Umowę, której przedmiotem jest Konsultacja ze skutkiem natychmiastowym. W razie wypowiedzenia Klient jest zobowiązany do zapłaty za czynności dotychczas wykonane przez Dietetyka na poczet Zamówienia (takie jak: analiza badań i przygotowanie się Dietetyka do Konsultacji i inne zrealizowane świadczenia).

8. Aplikacja

1. Dietetyk świadczy usługi na rzecz Klientów za pośrednictwem Aplikacji Alloweat (https://alloweat.com).

2. Aplikacja udostępnia narzędzia do prowadzenia działalności związanej z doradztwem żywieniowym, zapewniając funkcjonalności w celu oferowania Klientom porad dotyczących żywienia i zasad zdrowego odżywiania, jak również układania indywidualnych planów dietetycznych. Użytkowanie aplikacji Alloweat przez Dietetyka ma na celu usprawnienie procesu doradztwa oraz zapewnienie Klientom dostępu do nowoczesnych rozwiązań w zakresie dietetyki.

3. Utrition, oferuje aplikację mobilną oraz aplikację internetową, co pozwala na łatwy dostęp do zaleceń dietetycznych i monitorowanie postępów w zakresie realizacji założonych celów żywieniowych. Z uwagi na to, że Klient uzyskuje dostęp do Aplikacji od Dystrybutorów Aplikacji przyznana w ten sposób licencja jest ograniczona do nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie Aplikacji na urządzeniu, które wykorzystuje systemy operacyjne Apple iOS lub Android, zgodnie z zasadami użytkowania określonymi także w warunkach korzystania u danego Dystrybutora Aplikacji. Zasady licencji określone przez Utrition, do których zobowiązany jest stosować się Klient zostały określone w niniejszym Regulaminie: https://alloweat.com/regulamin/.

4. Dietetyk podkreśla, że nie jest dostawcą Aplikacji, lecz jej użytkownikiem. Korzystanie z Aplikacji jest elementem świadczenia przez Dietetyka usług na rzecz Klientów.

5. Dietetyk, jako użytkownik Aplikacji, nie ponosi odpowiedzialności za jej prawidłowe funkcjonowanie, dostępność, ani za jakiekolwiek zakłócenia w jej działaniu. Pełna odpowiedzialność za utrzymanie Aplikacji, w tym za jej aktualizacje, bezawaryjne funkcjonowanie oraz rozwiązywanie problemów technicznych, spoczywa wyłącznie na Utrition. W przypadku dostrzeżenia przez Klienta problemów technicznych związanych z użytkowaniem Aplikacji, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia takiej sytuacji Dietetykowi. Dietetyk podejmie wstępną weryfikację zgłoszenia w celu identyfikacji źródła problemu. W sytuacji, gdy problem techniczny wykracza poza zakres możliwości interwencji Dietetyka, Klient zostanie skierowany do bezpośredniego kontaktu z serwisem technicznym Utrition w celu zgłoszenia reklamacji lub uzyskania wsparcia.

6. Dietetyk zobowiązuje się do wspierania Klienta w procesie komunikacji z Utrition, jednakże wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem Aplikacji, jej aktualizacjami oraz rozwiązywaniem problemów technicznych leżą w gestii Utrition. Klient przyjmuje do wiadomości, że Dietetyk nie gwarantuje ciągłości działania aplikacji ani nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z jej użytkowania lub z zakłóceń w jej funkcjonowaniu.

7. Dietetyk ponosi pełną odpowiedzialność za udostępniane przez siebie w ramach Aplikacji treści. Obejmuje to wszelkie porady, plany żywieniowe, informacje dotyczące zdrowego stylu życia oraz inne materiały doradcze, które są dostępne dla klientów poprzez aplikację. Dietetyk zobowiązuje się do zapewnienia, że wszystkie udostępniane treści są zgodne z prawem, aktualną wiedzą z zakresu dietetyki i żywienia, a także dostosowane do potrzeb Klientów.

8. Odpowiedzialność Dietetyka za treści udostępniane klientom w ramach Aplikacji jest regulowana zgodnie z paragrafem pkt 10-11 Regulaminu

9. Dostęp do Konta w Aplikacji Klient uzyskuje po zalogowaniu się za pośrednictwem aplikacji mobilnej pobranej od Dystrybutora Aplikacji, tzn. po podaniu loginu (będącego adresem e-mail wskazanym przy składaniu Zamówienia u Dietetyka) i hasła zabezpieczającego dostęp do Konta (nadanego automatycznie, które po Pierwszym logowaniu Klient ma możliwość zmienić na własne hasło).

10. Hasła zabezpieczającego dostęp do Konta nie należy udostępniać osobom postronnym. Wszystkie czynności dokonane poprzez Konto traktowane będą jako dokonywane przez właściciela tego Konta, dlatego jeśli istnieje podejrzenie, że hasło zabezpieczające dostęp do Konta zostało przejęte przez kogoś innego, należy o tym poinformować Utrition lub Dietetyka.

11. Użytkowanie Aplikacji przez Dietetyka oraz Klientów stanowi integralną część usługi Konsultacji dietetycznej (pkt 7 Regulaminu) dostępną w trakcie trwania współpracy (zgodnie z opisem Produktu).

12. Klient ma również możliwość Zmówienia dostępu do Aplikacji niezależnie od korzystania z innych usług Dietetyka (np. po zakończeniu współpracy) w cenie i na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu. Aktualne warunki, takie jak cena, warianty i okres abonamentu, na których Dietetyk umożliwia dostęp do Aplikacji są przedstawione na podstronach zawierających opis danego Produktu. 

13. Aplikacja stale się rozwija oferując nowe funkcjonalności w poszczególnych wariantach. O aktualizacjach Aplikacji Dietetyk informuje w opisie Produktu. Przykładowe funkcjonalności w poszczególnych wariantach prezentują się następująco:

Funkcjonalność

Wariant 1 (Podstawowy)

Wariant 2 (Rozszerzony)

Dostęp do swojego planu żywieniowego

+

+

Swobodna wymiana posiłków

+

+

Możliwość bieżącego monitorowania swojego zapotrzebowania kalorycznego oraz makroskładników

+

+

Tworzenie interaktywnej listy zakupów

+

+

Możliwość dodawania własnych przepisów

+

+

Dostęp do stale powiększającej się bazy przepisów

+

Czat z Dietetykiem

– (opcja dodatkowo płatna)

– (opcja dodatkowo płatna)

14. Klient ma również możliwość rozszerzenia dowolnego wariantu i abonamentu o funkcjonalność w postaci czatu z Dietetykiem. Dietetyk w ramach czatu odpowiada na pytania i wątpliwości Klienta związane z ich planem żywieniowym, dietą, stanem zdrowia w ciągu 48h w Dniach roboczych. Limit dzienny wiadomości ze strony Klienta wynosi 10. Aktualna dostępność, cena i okres przez który Klient będzie miał możliwość czatowania z Dietetykiem jest przedstawiona na podstronie zawierającej opis danego Produktu.

9. Webinary

1. W ramach Sklepu Klient ma możliwość zamówienia webinaru.

2. Dostępność poszczególnych webinarów ze względu na ich warsztatowy charakter może być ograniczona do określonej ilości osób. W przypadku maksymalnego zapełnienia grupy Sklep automatycznie zablokuje możliwość dokonania płatności i zawarcia takiej Umowy.

3. Szczegółowy zakres konkretnego webinaru, jak i ogólne zasady współpracy Klienta z Dietetykiem zostały określone w opisie poszczególnych webinarów dostępnych na Stronie Internetowej.

4. Webinary odbywają się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wskazanego przez Dietetyka.

5. Cena za webinar obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, nielimitowany dostęp do nagrania webinaru (zgodnie ze specyfikacją w opisie szkolenia dostępną na Stronie Internetowej).

6. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału z webinaru przed dniem, w którym webinar ma się odbyć najpóźniej na 24 godziny przez terminem webinaru lub przekazania materiałów szkoleniowych lub linku do spotkania (w zależności od tego, które nastąpi wcześniej). Klient w tym celu powinien złożyć oświadczenie o rezygnacji z udziału w webinarze w formie co najmniej wiadomości e-mail z adresu podanego przy rejestracji na webinar na adres e-mail Dietetyka. Przyjęcie rezygnacji z webinaru jest potwierdzane przez Dietetyk odpowiednią wiadomością e-mail. W przypadku rezygnacji Klient nie jest uprawniony do dostępu do materiałów szkoleniowych, jak i nie otrzymuje dostępu do nagrania z webinaru. Wszelkie płatności zostaną zwrócone Klientowi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że wyraźnie zgodzi się lub wskazał na inny sposób zwrotu.

7. Dietetyk może zmienić termin Szkolenia, gdy liczba osób zarejestrowanych jest mniejsza niż 15 lub, gdy prelegent nie będzie w stanie prowadzić zajęć z przyczyn losowych. W przypadku nie wyrażenia zgody na zaproponowany termin Klient ma prawo zrezygnować z udziału z webinaru na warunkach określonych w ust. 6 powyżej.

8. W czasie trwania webinaru Klient jest dodatkowo zobowiązany do:

1. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego,

2. odnoszenia się z szacunkiem do innych osób biorących udział w webinarze,

3. nie zakłócania porządku i spokoju w trakcie trwania webinaru.

9. Klient zobowiązuje się do korzystania z materiałów dostarczonych w ramach webinaru (w tym materiałów szkoleniowych i nagrania) tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego, tzn. w sposób prywatny i niekomercyjny, bez naruszania praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej.

10. Nie przestrzeganie wskazanych w ust. 8 i 9 powyżej zasad może być podstawą do wykluczenia Klienta z udziału w spotkaniu na żywo prowadzonym w ramach webinaru.

11. Klient uczestniczący w webinarze wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Dietetyk swojego wizerunku, głosu i dostarczonych w trakcie webinaru danych osobowych (dalej: „dane”) w związku z jego udziałem w webinarze. Zgoda ta obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielenie danych za pośrednictwem dowolnego medium w celach edukacyjnych i marketingowo-promocyjnych. Zgoda obejmuje także prawo do decydowania o formie i czasie wykorzystania danych oraz prawo do przenoszenia praw wynikających z niniejszego oświadczenia na osoby trzecie. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na takie wykorzystanie danych nie powinien brać aktywnego udziału w webinarze lub powinien podjąć działania kamuflujące jego dane (np. nieuruchamianie kamery, podanie inicjałów zamiast imienia i nazwiska).

10. Odpowiedzialność Dietetyka

1. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie dietetyki.

2. Klient przystępując do współpracy z Dietetykiem oświadcza, że jest świadomy:

1. że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków,

2. że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia Klienta,

3. że niestosowanie się przez Klienta lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść nieoczekiwany skutek pod kątem stanu zdrowia,

4. że ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia.

3. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka lub zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji na temat Klienta.

4. Wszystkie informacje, które dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia usług dla Klienta, objęte są tajemnicą i nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że Klient wyrazi zgodę na bezpłatne rozpowszechnienie określonych informacji w ustalonym przez obie strony Umowy celu i formie (np. posłużenie się przez Dietetyka zanonimizowanymi wynikami badań na organizowanym szkoleniu, zamieszczenia postu na swoich kanałach społecznościowych z analizą zanonimizowanych badań). Klient ma prawo cofnąć tak wyrażoną zgodę, co nie ma jednak wpływu na rozpowszechnione do tego czasu informacje.

11. Reklamacje

1. Dietetyk ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niezgodność Produktu z Umową.

2. Uprawnienia z powyżej wskazanego tytułu (określone w niniejszym pkt 11) dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami (w tym Przedsiębiorcami na prawach konsumentów).

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Klient powinien skontaktować się z Dietetykiem wskazując jednocześnie rodzaj niezgodności i oczekiwany sposób usunięcia wady Produktu.

4. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z Umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Jeżeli Produkty są niezgodne z Umową Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

6. Dietetyk może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności we wskazany sposób jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez Dietetyka.

7. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku Produktu oraz wartość Produktu.

8. Dietetyk doprowadza Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niezgodności dla Klienta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową ponosi Dietetyk.

9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Klient może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

a. doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

b. Dietetyk nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową;

c. brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo, że Dietetyk próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;

d. z oświadczenia Dietetyka lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Klienta.

10. Dietetyk rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

11. Jeżeli Klient wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową wystosował odpowiednie żądanie, a Dietetyk nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to zostało uznane przez Dietetyk za uzasadnione.

12. Dietetyk odpowiada za brak zgodności z umową Produktów, który istniał w chwili jego dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Produktu, istniał w chwili jej dostarczenia.

13. Dietetyk nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu, jeżeli ten brak podstępnie zataił.

14. Domniemanie wskazane w ust. 12 powyżej nie ma zastosowania, jeżeli:

a. środowisko cyfrowe Klienta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Dietetyk poinformował w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych;

b. Klient, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Dietetykiem, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta nie wykonuje tego obowiązku.

12. Prawo odstąpienia od Umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy z zastrzeżeniem zdarzeń wskazanych w art. 38 p.k., w których Konsument traci to prawo. Należą do nich w szczególności:

a. Sytuacja, kiedy przedmiotem Umowy jest Treść cyfrowa (np. e-book) niedostarczana na nośniku materialnym, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny i jeżeli został on uprzednio poinformowany i przyjął to do wiadomości, że utraci prawo odstąpienia od Umowy. Potwierdzenie złożenia takiego oświadczenia powinno być przekazane Konsumentowi (oświadczenie o utracie prawa odstąpienia od Umowy).

b. Sytuacja, kiedy przedmiotem Umowy jest świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli został on poinformowany i przyjął do wiadomości przed rozpoczęciem świadczenia, że utraci prawo odstąpienia od Umowy, kiedy Dietetyk wykona w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą (dot. np. konsultacji, webinarów) (oświadczenie o utracie prawa odstąpienia od Umowy). W przypadku wykonania części świadczenia Konsument jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia spełnione do momentu odstąpienia od umowy zgodnie z art. 35 ust. 2 p.k..

2. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez poinformowanie Dietetyka o swojej decyzji poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed upływem 14 dni od daty dostarczenia Produktu. Oświadczenie takie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może w szczególności skorzystać ze wzoru oświadczenia odstąpienia od Umowy dołączonego do Regulaminu.

3. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Dietetyk zwraca Konsumentowi otrzymane od niego płatności z zastrzeżeniem świadczeń spełnionych do momentu odstąpienia od Umowy.

4. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte przy pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskaże na inne rozwiązanie.

13. Prawa własności intelektualnej

1. E-booki, nagrania webinarów, plany dietetyczne i inne treści prezentowane, przekazywane lub udostępniane Klientom (treści i Treści cyfrowe) stanowią utwór w rozumieniu art. 1 p.a.

2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszej licencji udzielanej na udostępniane przez Dietetyk treści i Treści cyfrowe (zarówno darmowe, jak i odpłatne). Dietetyk może ustalić odrębne zasady licencji dla poszczególnych Treści cyfrowych zamieszczając stosowny zapis w opisie danej treści i Treści cyfrowej.

3. Klient ma prawo korzystać z treści i Treści cyfrowych wyłącznie na własny użytek w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz prawa.

4. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna, bez prawa sublicencjonowania i nieograniczona terytorialnie licencja na korzystanie z treści i Treści cyfrowych. Licencja zostaje zawarta na czas 5 lat, przy czym po upływie tego okresu w sposób automatyczny (bez potrzeby zawierania odrębnej umowy licencyjnej) zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

5. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:

a. wielokrotnego pobrania Treści cyfrowej i jej zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;

b. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści i Treści cyfrowej w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania treści i Treści cyfrowej jest niezbędne jest jego zwielokrotnienie;

c. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania treści i Treści cyfrowej techniką cyfrową.

6. Licencja udzielona Klientowi nie upoważnia go w szczególności do:

a. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści i Treści cyfrowych w całości lub w części, w celu innym niż zwielokrotnienie na własny użytek,

B wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści lub Treści cyfrowej w dostępnych na Stronie Internetowej,

c. odpłatnego (komercyjnego) rozpowszechniania treści i Treści cyfrowych, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,

d. nieodpłatnego rozpowszechniania treści i Treści cyfrowych jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

7. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie w opisie treści i Treści cyfrowej, w szczególności podczas składania Zamówienia przez Klienta.

8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia przez Dietetyka działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do treści lub Treści cyfrowych, Dietetyk może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

14. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Dietetyka z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.

2. Odpowiedzialność Dietetyka w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, czy szkód pośrednich.

3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Dietetykiem a Klientem będącym Przedsiębiorcą będą poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dietetyka.

15. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Strony w razie zaistnienia sporu powinny podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetykiem,

c. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.¶

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

16. Postanowienia końcowe

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności na Stronie Internetowej.

2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na Stronie Internetowej.

3. Dietetyk może wprowadzać zmiany w Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym m.in. jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Produktów, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.03.2024

5. Regulamin podlega prawu polskiemu, ponadto sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. Dietetyk zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania promocji oraz do zmiany Cen bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta przed dokonaniem zmiany.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

Korzystając z mojego prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania Produktu, oświadczam, że odstępuję od zawartej z Dietetykiem Umowy:

Numer Zamówienia: […]

Nazwa Produktu: […]

Data zawarcia Umowy: […]

Cena: […]

Dane identyfikujące Klienta:

Imię i nazwisko: […]

Zwrotu płatności proszę dokonać: przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez przy zakupie / na rachunek bankowy o następującym numerze: […]*

___________________________

podpis oraz data

* niewłaściwe usunąć / skreślić

Uwaga! Oświadczenie należy wysłać na adres e-mail Dietetyka: gabinet.izidieta@gmail.com lub tradycyjnie pocztą na adres Dietetyka ul. Słowackiego 102, 32-400 Myślenice.

Shopping Cart
Scroll to Top
WordPress Cookie Plugin od Real Cookie Banner